Gebruik hosting en domeinnamen

1.1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw account, deze mag ook niet worden 
verhuurd of verkocht worden aan derden. 

1.2. Het hosting van warez, mp3s, hacking tools, bots, spam scripts, of andere 
content van illegale aard is niet toegestaan op onze servers.

1.3. Subhosting van websites is niet toegestaan. 

1.4. U bent zelf verantwoordelijk voor alle content van uw website.

1.5. Indien uw site onze server teveel belast zullen wij contact met u 
opnemen voor een oplossing.

1.6. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar 
gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de 
datalimiet overschreden wordt, heeft Aalex het recht de overschrijdende 
hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,10 per Megabyte opslagdata per maand.


Verantwoordelijkheden

2.0. U gaat akkoord dat u nooit geld van Aalex kan eisen om welke reden dan ook.

2.1. Aalex kan nooit aansprakelijk worden gesteld om welke reden dan ook.

2.2. Indien wij klachten krijgen over gestolen content of illegale praktijken dan zal 
Aalex altijd 100% medewerking verlenen justitie, politie, en de rechtmatige eigenaren 
van de eventuele content.

2.3. Aalex is niet verantwoordelijk voor uw eigen keuze aan gebruikersnamen & wachtwoorden.

2.4. Aalex behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
De klant zal hierover tijdig worden ingelicht.

2.5. Aalex behoud zich het recht om uw account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten om welke reden dan ook. 

2.6. Aalex behoud zich het recht om indien nodig aanpassingen te maken aan zowel de servers als het netwerk, 
ook behoudt Aalex zich het recht om aanpassingen binnen uw account te maken. 

2.7. U bent zelf verantwoordelijk voor de data op uw account. Aalex kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor het verlies van data op uw account.

2.8. De klant is zelf aansprakelijk voor het maken van back-ups.

2.9. De klant heeft het recht zijn/haar account te beŽindigen na het einde van de overeengekomen periode. 

2.10. Aalex zal u zo goed mogelijk behandelen en storing en uitval zoveel mogelijk beperken. 

2.11. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet 
voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Aalex niet in staat is haar verplichtingen jegens 
opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, hackaanvallen, ddos, 
storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Aalex.
				  

Afspraken
      

3.1. U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van Aalex. 

Aalex verzend haar facturen uitsluitend elektronisch per e-mail.

3.2. Aalex betaalt geen geld terug aan de klant

3.3. Alle bedragen op de website zijn exclusief 21% BTW.

3.4. De Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst geen rechten van derden schenden, 
zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in 
strijd met wettelijke bepalingen handelen. 
In het bijzonder zal de afnemer: 
 • de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden;
 • geen informatie met een racistische, beledigende of discriminerende inhoud verspreiden;
 • personen lastig vallen, voor schut zetten of intimideren;
 • gegevens online zetten die in strijd zijn met de Nederlandse wet;
 • onze servers gebruiken voor het op grote schaal verspreiden van emailberichten / spammen ; geen virussen verspreiden;
 • niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Aalex wordt verhinderd;
 • geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook.
 • geen onveilige scripts te gebruiken, u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.
 • gebruik altijd de laatste versie van software, controleer ook regelmatig op updates, dit om onveilige scripts en hackaanvallen te voorkomen.
 • 3.5. De overeenkomst voor hosting wordt per periode stilzwijgend verlengd, u kunt deze maximaal 4 weken voor het einde van deze overeenkomst verbreken. 3.6. De opheffing van uw domeinnaam dient u minimaal 2 maanden voor de datum van afloop van uw domeinnaam aan ons door te geven, anders zal uw domeinnaam stilzwijgend voor een jaar verlengd worden.